Ongevalsaangifte

De Belgische Voetbalbond is waarborgen overeengekomen bij de verzekeringsmaatschappij ARENA onder de nummers:

– BA 1.116.531/A (leden), BA 1.116.531/B (niet-leden) en BA 1.116.531/C (contractuelen);
– LO 1.116.530/A (leden), LO 1.116.530/B (niet-leden) en LO 1.116.530/C (contractuelen).

Deze waarborgen zijn overeengekomen ter vergoeding van:
1° schade veroorzaakt aan derden(BA=burgerlijke aansprakelijkheid)
2° lichamelijke letsels (LO = lichamelijke ongevallen)

Elk aangesloten lid van de KBVB, en niet-aangesloten leden bij sportpromotionele activiteiten die de bond en/of aangesloten clubs inrichten kunnen genieten van de tussenkomst van deze waarborgen:

1°  De bij de KBVB aangesloten spelers al dan niet onderworpen aan de sociale zekerheid in hun hoedanigheid van speler, die als titularis of als invaller deelnemen aan een wedstrijd of aan een training zoals bij dit reglement bedoeld. Nochtans komen betaalde sportebeoefenaars, die conform hun statuut kunnen genieten van de verzekering tegen arbeidsongevallen, niet in aanmerking voor terugbetaling van geneeskundige kosten, noch voor vergoedingen voor blijvende werkonbekwaamheid, noch voor vergoedingen voor overlijden.

2°  De scheidsrechters en andere bij de bond aangeslotenen, speciaal door de bond afgevaardigd om, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan voetbalwedstrijden en trainingen.

3°  De gelegenheidsscheidsrechters.

4°  De leden van bondsinstanties die een bondsvergadering moeten bijwonen of een bondszending moeten vervullen.

5°  De niet-spelende aangeslotenen door de clubs afgevaardigd om officiële functies te bekleden, op voorwaarde dat hun naam op het wedstrijdblad voorkomt.

6°  De geneesheren, kinesitherapeuten, verzorgers en onbezoldigde trainers, op voorwaarde dat zij aangesloten zijn bij de bond.

7°  De stewards van een club, aangesloten bij de KBVB en geldig toegewezen aan een club, die de ordediensten bijstaan ter gelegenheid van een wedstrijd.

8°  De vrijwilligers, aangesloten bij de KBVB en toegewezen aan een club, die deze club bijstaan in haar activiteiten binnen de ruimte van het stadion, met uitzondering van alle extrasportieve manifestaties. De sportactiviteiten moeten plaatshebben naar aanleiding van wedstrijden en trainingen.

ONGEVALSAANGIFTE

Elk ongeval moet door een geneesheer vastgesteld worden en dient, op straffe van verval, binnen de eenentwintig dagen na het ongeval bij de dienst “Ongevallen” van de KBVB gemeld te worden door de gerechtigde correspondent van de club. Dit gebeurt, op straffe van nietigheid, op een door de bond ter beschikking gesteld formulier.

Heb je een sportongeval gehad, dan moet je:

1° Formulier “Aangifte Ongeval I” invullen. Je kan dat zelf doen of je ploegafgevaardigde of trainer kan dat voor je doen. Dat mag op papier of je kan het formulier hieronder invullen. Dit document bevat de informatie die de GC van de club nodig heeft;
2° Zo snel mogelijk naar de dokter gaan. Laat je arts de achterkant van formulier “Aangifte Ongeval II” invullen. Kleef op de voorkant een kleefbriefje van je ziekenfonds. De rest vult de GC in;
3° Bezorg alles zo snel mogelijk aan joost.buttiens@kvmechelendames.be